//
archives

รูปแบบการจัด Events

This category contains 4 posts

Seminar: งานสัมมนา

ใครว่าการเรียนรู้จบแค่ในห้องเรียน? การสัมมนาเป็นงานอีกป … อ่านเพิ่มเติม

Trade Shows: งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า เป็นงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร เพราะนอกจา … อ่านเพิ่มเติม

Conferences: งานการประชุม

การจัดงานประเภทงานประชุม เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่ง สำหรับ … อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบการจัด Events

อีเว้นท์นั้นครอบคลุมตั้งแต่งานขนาดเล็ก รอบสื่อมวลชน จนถ … อ่านเพิ่มเติม